Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

cieka dostpu do aktualnie ogldanej strony

Strona Główna TPG » Obecnie jesteś na stronie: Usługi tłumaczy-przewodników
Ikona artykułu - Dłonie z logo TPG

Usługi tłumaczy-przewodników

1. Charakter pracy tłumacza-przewodnika

1.1 Kim jest tłumacz-przewodnik

Tłumacz – przewodnik (TP) jest osobą wyszkoloną w zakresie specyficznych form porozumiewania się i poruszania z osobami głuchoniewidomymi. Dzięki niemu mogą one docierać w pożądane miejsca i w sposób komfortowy komunikować się z lekarzami, urzędnikami, rehabilitantami, ekspedientami itp. Nie pełni jednak roli opiekuna – nie wyręcza osoby głuchoniewidomej – umożliwia jej natomiast samodzielne załatwianie różnych spraw. Niektórzy mówią, że jest jej oczami i uszami.

Z usług naszych tłumaczy-przewodników osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu korzystają nieodpłatnie. Zgłaszają w biurze swoje konkretne zapotrzebowanie, a koordynator przydziela do niego odpowiednią osobę.

Szczególną rolę pełnią oni w życiu tych głuchoniewidomych, którzy nie mogą liczyć na pomoc najbliższego otoczenia oraz tych, które cenią sobie dużą niezależność. Dzięki ich usługom mogą bowiem podejmować różne inicjatywy i nie muszą martwić się o to, czy znajdą kogoś, kto je w tym wesprze. Świadomość tego bardzo często dodaje im skrzydeł i pozwala odnowić znajomości, czy też powrócić do zapomnianych zainteresowań.

1.2 Dwa rodzaje wsparcia udzielanego przez tłumacza przewodnika i jego zadania
PEŁNE WSPARCIE tłumacza – przewodnika (TP) obejmuje:
 1. Bezpieczne prowadzenie osoby głuchoniewidomej, w tym z wykorzystaniem środków transportu publicznego, w miejsca, w które planuje ona dotrzeć (np. do urzędu, lekarza) z zastosowaniem   specjalnych zasad/ technik poruszania się z przewodnikiem.
 2. Komunikacja z osobą głuchoniewidomą z wykorzystanie metody werbalnej, znaków języka migowego, daktylografii, alfabetu Lorma, innych.
 3. Dostarczanie osobie głuchoniewidomej istotnych informacji na temat otoczenia i osób które się w nim znajdują; opisywanie otoczenia.
 4. Uprzedzanie osoby głuchoniewidomej o wszelkich nagłych / nieprzewidywanych zmianach sytuacji w otoczeniu i ewentualnych zagrożeniach.
 5. Pomoc osobie głuchoniewidomej w postępowaniu zgodnie z procedurami ewakuacyjnymi – zadbanie o jej bezpieczeństwo.
 6. Pomoc osobie głuchoniewidomej w porozumiewaniu się z innymi osobami; dobór odpowiedniej formy komunikacji, z uwzględnieniem preferencji osoby głuchoniewidomej, zadbanie o jasność przekazu i upewnienie się, że OGN właściwie zrozumiała skierowane do niej informacje.
 7. Szerzenie dobrych praktyk w komunikacji z OGN – dbanie o to, aby adresat informacji zwracał się bezpośrednio do osoby głuchoniewidomej, aby respektował czas na przekazanie jej informacji i upewnienie się czy została ona zrozumiana.
STACJONARNE WSPARCIE tłumacza – przewodnika (TP)

Obejmuje analogiczne zadania jak powyżej, z pominięciem punktu 1.

1.3 Predyspozycje do pracy tłumacza-przewodnika (TP)

Praca tłumacza- przewodnika (TP) wymaga dużej koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pełnej orientacji w zjawiskach zachodzących w otoczeniu i właściwej, obiektywnej ich oceny, umiejętności szybkiego i adekwatnego reagowania w zmiennych warunkach otoczenia, zaskakujących sytuacjach, a także odporności psychofizycznej – na stres i zmęczenie.

Praca TP to wsparcie jednorazowe – kilku czy kilkunastogodzinne, a niekiedy – wsparcie wielogodzinne podczas dwutygodniowych warsztatów.

Stąd też tłumacz-przewodnik powinien posiadać pewne predyspozycje psycho-fizyczne; powinien być: uważny, empatyczny, inteligentny, cierpliwy, taktowny, okazujący szacunek, godny zaufania, zapewniający poczucie bezpieczeństwa, punktualny, kontaktowy, zorganizowany, spokojny, przewidujący, konsekwentny, stanowczy zaradny.
(źródło: Standardy Szkoleń i Egzamin Tłumaczy-Przewodników Osób Głuchoniewidomych v0.8 z dnia 2017.02.17, Załącznik nr 3 – Zakres zadań tłumacza – przewodnika i charakter jego pracy)

2.    Jak zostać tłumaczem-przewodnikiem – system szkolenia, praktyk i egzaminu

2.1.    Szkolenie tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych

Uczestnicy:

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Ankiety o Stanie Zdrowia dla Kandydatów na Szkolenie Przygotowujące Certyfikowanych Tłumaczy-Przewodników Osób Głuchoniewidomych” (załącznik nr 1) PRZED rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku, gdy dane w Ankiecie, wskazują na problemy zdrowotne kandydata, powinien on udać się lekarza specjalisty wraz z następującymi dokumentami:

 • pismo wiodące skierowane do lekarza (załącznik nr 2),
 • dokument pt. Zakres zadań tłumacza – przewodnika i charakter jego pracy (załącznik nr 3 – z podpisem dyrektora TPG);
 • druk Oświadczenie Lekarza Specjalisty Odnośnie Możliwości Podjęcia Pracy W Charakterze Tłumacza – Przewodnika, do wypełnienia przez lekarza specjalistę, odpowiedniego dla wskazanych w Ankiecie problemów zdrowotnych lub lekarza medycyny pracy lekarza (załącznik nr 4),

W przypadku, gdy lekarz zaznaczył w Oświadczeniu, że kandydat na tłumacza – przewodnika, może podjąć pracę w charakterze tłumacza-przewodnika osoby głuchoniewidomej, obejmującą wsparcie stacjonarne – będzie ono wpisane na zaświadczeniu TP.

Jeśli lekarz zaznaczy, że dana osoba nie może wykonywać pełnego ani stacjonarnego wsparcia TP – nie będzie dopuszczona do egzaminu na TP.   W przypadku wolnych miejsc może jednak odbyć szkolenie, a także włączyć się w prace jednostki jako wolontariusz/specjalista, pełniąc różne inne funkcje.

Oryginał wypełnionego i podpisanego przez lekarza dokumentu (załącznik nr 4), należy przesłać do Koordynatora Usług TP w biurze TPG, w Warszawie.

Prowadzący szkolenie:

Szkolenie tłumaczy – przewodników osób głuchoniewidomych może prowadzić wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie: Kurs Instruktorów Szkoleń.

Lista instruktorów realizujących Standardy Szkoleń i Egzamin Tłumaczy-Przewodników Osób Głuchoniewidomych v0.8 z dnia 2017.02.17 współpracujących z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewodmym.

Szkolenie prowadzi minimum dwóch instruktorów szkoleń Tłumaczy – Przewodników Osób Głuchoniewidomych.

Czas:

Szkolenie musi trwać nie krócej niż 16 godzin dydaktycznych.

Cele merytoryczne szkolenia:

  a. wiadomości na temat działań TPG
  b. wiadomości ogólne nt. głuchoślepoty
  c. wiadomości nt. porozumiewania się z osobą głuchoniewidomą
  d. widomości nt. opisywania otoczenia osobie głuchoniewidomej
  e. wiadomości nt. poruszania się z osobą głuchoniewidomą
  f. wiadomości nt. pracy tłumacza – przewodnika
2.2. Praktyki

Przed egzaminem kandydaci są zobowiązani do wypełnienia Dzienniczków Praktyk Przed Egzaminem TP (załącznik nr 10), potwierdzających realizację minimum 30h (liczba godzin może ulec modyfikacji), (przy czym zaleca się, aby mieściło się w nich 20 godzin wsparcia indywidualnego i 10 godzin wsparcia grupowego). Kandydaci, którzy przed przystąpieniem do szkolenia wolontariacko świadczyli wsparcie indywidualne i/ lub grupowe bezpośrednio osobom głuchoniewidomym mają prawo do odbycia połowy godzin praktyk (minimalna ilość godzin wolontariatu to 30h). Dzienniczki Praktyk muszą zostać poświadczone przez pracownika instytucji świadczącej bezpośrednie wsparcie osobom głuchoniewidomym. W przypadku TPG będzie to Pełnomocnik Wojewódzki na danym terenie.

2.3 Egzamin

Egzamin prowadzi co najmniej dwóch instruktorów.

Przed egzaminem instruktorzy sprawdzają, czy kursanci są uprawnieni do jego zdawania, czyli:

 • czy brali udział w szkoleniu tłumaczy-przewodników,
 • czy „mieszczą się w standardach szkoleń tłumaczy-przewodników” (czy mają wypełnione Ankiety Zdrowotne i mogą świadczyć usługi TP)
 • czy mają przepracowane 30 godzin udokumentowanej praktyki lub 15 godzin, jeśli wypracowali przed szkoleniem 30 godzin wolontariatu na rzecz OGN.

Część teoretyczna egzaminu jest serią 80 pytań, pogrupowanych w 16 grup tematycznych. Istnieją 2 (dwa) alternatywne zestawy pytań z egzaminu teoretycznego, w celu uniknięcia uczenia się na pamięć / odtwarzania z pamięci odpowiedzi.  Testy są aktualizowane co roku, aby uniknąć przekazywania informacji dotyczącej treści pytań.

Punktacja:

 • każda zaznaczona, prawidłowa odpowiedź to +1 punkt,
 • nieprawidłowa to -1 punkt,
 • nie zaznaczona to -1 punkt
 • w sumie z całego testu można otrzymać 80 punktów;

Jak obliczamy punktację:

 • Sumujemy wszystkie punkty dodatnie (+)
 • Sumujemy wszystkie punkty ujemne (-)
 • Od ilości punktów dodatnich odejmujemy ilość ujemnych
 • Otrzymany wynik jest globalną ilością punktów danej osoby.
 • Można dostać maksymalnie 80 punktów.
 • Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli egzaminowany otrzyma ponad 60 % czyli co najmniej 49 punktów.

Część praktyczna egzaminu jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności osoby egzaminowanej

Warunkiem uczestnictwa w części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez egzaminowanego co najmniej 49 punktów z części teoretycznej;

Część I.  egzaminu praktycznego sprawdza umiejętności komunikowania się z osobą głuchoniewidomą za pomocą:

 1. alfabetu Lorma (przekaz informacji),
 2. daktylografii (przekaz dla potrzeb odbioru wzrokowego),
 3. daktylografii (przekaz dla potrzeb odbioru dotykowego);

Część II.  egzaminu praktycznego sprawdza pozostałe umiejętności:

 1. pierwszy kontakt i etyka (tu: sposób zwracania się do osoby głuchoniewidomej i styl komunikowania się z nią)
 2. przechodzenie przez drzwi (drzwi mogą otwierać się w dowolnym kierunku), dobrze, jeżeli jest dostęp do różnego typu drzwi (skrzydłowe, obrotowe),
 3. przechodzenie przez wąskie przejście,
 4. zmiana stron,
 5. siadanie na krześle od strony siedziska oraz od strony oparcia przy stole,
 6. zawracanie (zmiana kierunku marszu o 180o),
 7. poruszanie się po schodach prowadzących w górę oraz w dół,
 8. opisywanie otoczenia,
 9. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobie głuchoniewidomej, w tym prowadzenie osoby głuchoniewidomej.

każda umiejętność oceniana jest od 0 do 3 punktów

aby zdać CAŁY EGZAMIN należy:

 • zaliczyć test uzyskując minimalnie 49 punktów, co dopuszcza do zdawania praktyki,
 • zaliczyć egzamin praktyczny na minimalnie 22 punkty, nie otrzymując żadnego 0 pkt za zadanie,
 • do egzaminu praktycznego zdający podchodzi dopiero po zaliczeniu teoretycznego.

Sytuacje, w których kursant zostaje wyeliminowany z egzaminu

 • kursant przychodzi na egzamin pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych;
 • kursant w czasie egzaminu zachowuje się agresywnie, histerycznie;
 • podczas egzaminu praktycznego przewodnik prowadzi osobę głuchoniewidomą przed sobą;
 • podczas egzaminu praktycznego, osoba prowadzona uderza większą płaszczyzną ciała o przeszkodę;
 • podczas egzaminu praktycznego, osoba prowadzona uderza głową w przeszkodę na wysokości głowy;
 • podczas egzaminu praktycznego, osoba prowadzona z winy przewodnika potknie się lub spadnie ze schodów;
 • kursant powoduje sytuacje będące zagrożeniem dla zdrowia i życia swojego, innych kursantów, instruktorów;
 • kursant otrzymuje z egzaminu teoretycznego (testu) mniej niż 49 punktów oraz mniej niż 22 punkty z praktyki lub otrzymuje chociaż jedno „0” pkt z czynności na egzaminie praktycznym.

3.    Zaświadczenia wydawane przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

TPG wystawia dwa rodzaje Zaświadczeń:

a)    Zaświadczenie upoważniające do występowania w charakterze wykwalifikowanego Tłumacza-Przewodnika Osób Głuchoniewidomych. (Pełne wsparcie).

b)    Zaświadczenie upoważniające do występowania w charakterze wykwalifikowanego Tłumacza-Przewodnika Osób Głuchoniewidomych (Wsparcie stacjonarne).

Tłumacz – przewodnik otrzymuje do rąk własnych Zaświadczenie, podpisane przez Przewodniczącego TPG i instruktorów prowadzących egzamin, dopiero po przedstawieniu Zawiadomienia o wpisie do rejestru  tłumaczy (…) SKOGN  na Liście Wojewody właściwej, dla jego miejsca zamieszkania (por. Dz. Ustaw RP, 13 czerwca 2012 r., poz. 652, ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 1 czerwca 2012 w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych). Zaświadczenie uprawnia do wpisu znajomości SKOGN na poziomie średniozaawansowanym dla osób nie znających języka migowego i na poziomie zaawansowanym dla osób znających język migowy (z użyciem języka do dłoni osoby głuchoniewidomej).

Zaświadczenie uprawniające do pracy w charakterze tłumacza-przewodnika wystawiane jest na okres 3 lat. Wszystkie osoby współpracujące z TPG mające Zaświadczenia wydane przed 2017 rokiem są zobowiązane do zmiany Zaświadczenia na nowe, kontaktując się w tym celu z Pełnomocnikiem JW lub bezpośrednio z Koordynatorem Usług TP.

Przedłużenie ważności zaświadczenia:

a)    Przedłużenie bez dodatkowych egzaminów następuje, jeśli tłumacz-przewodnik podczas trzech lat pracował z osobami głuchoniewidomymi i może przedstawić dokumenty potwierdzające jego pracę (umowa wolontariacka lub cywilno-prawna z instytucją realizującą wsparcie tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych). Tłumacz-przewodnik przedstawia dokumenty potwierdzające Pełnomocnikowi JW na której terenie pracuje. Pełnomocnik JW. wypełnia wniosek o przedłużenie zaświadczenia (Załącznik nr 18) i kieruje go do Koordynatora Usługi TP.

b)    Przedłużenie z dodatkowym egzaminem następuje, jeśli podczas trzech lat ważności ostatniego zaświadczenia tłumacz-przewodnik nie pracował, w charakterze tłumacza-przewodnika osób głuchoniewidomych (w formie wolontariatu lub pracy zarobkowej).

W takiej sytuacji Pełnomocnik JW do którego zgłosi się TP, wypełnia wniosek o przedłużenie zaświadczenia (Załącznik nr 18) z zaznaczonym skierowaniem na najbliższy egzamin TP. Egzamin jest bezpłatny dla osoby przedłużającej ważność zaświadczenia. TP może bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu poprzedzającym egzamin, jeśli chce odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności. Podstawę do aktualizacji zaświadczenia TP, stanowi kopia Protokołu Egzaminu, przesłana przez instruktorów do Pełnomocnika JW, który skierował danego TP na egzamin.

c)    Koordynator Usługi TP, po otrzymaniu wniosku od Pełnomocnika JW akceptuje skierowanie na egzamin / szkolenie wraz z egzaminem lub przedłużenie ważności uprawnień TP oraz odsyła kopię podpisanego wniosku do Pełnomocnika JW. Na tej podstawie Pełnomocnik JW. dokonuje przedłużenia ważności zaświadczenia TP o kolejne trzy lata (wpis daty kolejnej weryfikacji, podpis, pieczęć) lub kieruje na egzamin (z lub bez szkolenia TP – zgodnie z wolą TP).

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności