Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Boczny panel wyboru na stronie Głównej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym


Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

cieka dostpu do aktualnie ogldanej strony

Strona Główna TPG » Partnerzy » Obecnie jesteś na stronie: Telewizja Bez Barier

Menu z podstronami dla bierzącej strony

Telewizja Bez Barier

 

W czerwcu 2010 r. z inicjatywy Fundacji Widzialni powołane zostało Partnerstwo „Telewizja bez Barier”. Biorą w nim udział Telewizja Polska S.A., Fundacja Widzialni, Polski Związek Głuchych oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Celem partnerstwa jest zwiększenie dostępności oferty programowej Telewizji Polskiej dla osób narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

 

W Polsce żyje kilka milionów osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym, czyli wykluczeniem z udziału w życiu społecznym, wynikającym z braku dostępu do nowoczesnych form komunikacji i przekazu informacji – Internetu, telewizji, telefonii, itp. Do osób narażonych na wykluczenie cyfrowe należą osoby niepełnosprawne (szczególnie niepełnosprawne ze względu na słuch lub wzrok), starsze, niezamożne, zamieszkujące biedniejsze regiony kraju, z ograniczonym zasobem słów. Zawiązane Partnerstwo ma wyrównać szanse wymienionych  grup społecznych na uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym.

Celem Partnerstwa jest nie tylko znaczące zwiększenie dostępności pozycji programowych, ale i rozwój technologii wspierających, pozwalający na korzystanie z nich przez jak największą grupę odbiorców. W ramach współpracy prowadzone będą więc także prace badawcze nad rozwijaniem technologii wspierających – napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji dla osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych oraz tłumaczeń migowych.

W 2004 roku media publiczne zostały uznane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za jedną z najważniejszych instytucji społeczno-politycznych, stworzonych przez demokracje europejskie w XX wieku. 4 września 2003 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą Telewizji Bez Granic, w której zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia narodowych planów przybliżających telewizję osobom niepełnosprawnym.

Wzorcami dla Partnerstwa są największe telewizje świata. Liderem wśród telewizji europejskich jest BBC. Ponad 95% programów BBC One posiada napisy, 90% programów BBC Three, BBC Four, CBBC, Cbeebies, BBC News 24. W Wielkiej Brytanii napisy w telewizji publicznej gwarantuje Ustawa Communications Act 2003, która stanowi, że nadawca musi zapewnić napisy w 90% pozycji programowych do 2010 r. Powstające nowe kanały cyfrowe muszą mieć napisy w 60% programów w momencie ich uruchomienia i 80% po 10 latach. We Francji ustalono, że kanały, których oglądalność roczna przekracza 2,5% muszą do 2010 r. dostosować dla niesłyszących wszystkie programy. W Holandii 75% programów na kanałach publicznych posiada napisy, a do 2010 wszystkie programy zarówno w telewizji publicznej jak i prywatnych muszą mieć napisy. W Hiszpanii od 25-50% programów opatrzonych jest napisami. W Irlandii pomiędzy godz. 18.30 a 23.30 napisy ma 90% programów. W Norwegii – 50% , w Szwecji – 50% nowo powstających programów, w Danii 23% programów ma napisy.

Dostępność przekazu telewizyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przede wszystkim osób niepełnosprawnych jest jednym z warunków realizacji misji telewizji publicznej, szczególnie w kontekście planowanego przejścia TVP S.A. na nadawanie wyłącznie cyfrowe, dające większe możliwości w zakresie stosowania technologii wspierających. Wyrównywanie szans w dostępie do informacji grup zagrożonych wykluczeniem to także statutowe cele pozostałych Partnerów – Fundacji Widzialni, Polskiego Związku Głuchych i Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

 

 

Informacje o Partnerach Porozumienia „Telewizja bez Barier”

 

 

                                   Fundacja Widzialni                                                 

 

Fundacja Widzialni jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Widzialni”, który rozpoczął swą działalność w 2007 r.

Prezesem Fundacji jest Wojciech Kulesza.

Statutowym celem Fundacji Widzialni jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz propagowanie idei internetu wolnego od dyskryminacji i dostępnego dla wszystkich – bez względu na stan zdrowia, niepełnosprawności, wiek lub stan posiadania. Fundacja Widzialni współpracuje ze wszystkimi, którym nie jest obojętny stan dostępności serwisów www oraz problem wykluczenia cyfrowego w polskim społeczeństwie.

Fundacja Widzialni w ciągu ostatnich dwóch lat wykonała sto kilkadziesiąt pełnych audytów dostępności (autorską metodologią) serwisów internetowych, min. urzędów państwowych, instytucji pożytku publicznego, urzędów miast, uczelni, banków, serwisów prasowych, telewizyjnych, osób związanych z życiem publicznym oraz firm komercyjnych. Prowadzi także  szkolenia z zakresu dobrych praktyk i wymogów dostępności dla administratorów i twórców stron www. Jest organizatorem konkursu Strona Internetowa bez Barier oraz współorganizatorem konkursu Magiczna Europa dla młodzieży niepełnosprawnej sensorycznie. Od lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, m. in. tworząc listę dyskusyjną „Dostępność w sieci”. W ostatnim czasie zorganizowała także konferencje „Niepełnosprawni w sieci” oraz „Cyfrowo wykluczeni”. Jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się w wyspecjalizowany sposób wyłącznie problemem wykluczenia cyfrowego.

Fundacja Widzialni jest inicjatorem Partnerstwa Telewizja bez Barier i główny koordynatorem działań w jego ramach.

Strona internetowa Fundacji Widzialni: www.widzialni.eu

 

 

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych powołany do istnienia 25 sierpnia 1946 r. jest kontynuatorem idei i zadań realizowanych przez regionalne stowarzyszenia głuchoniemych i Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych, które istniały w Polsce przed II wojną światową. Nawiązuje do tradycji zorganizowanego ruchu społecznego głuchych, zapoczątkowanego powstaniem w 1876 r. Małopolskiego Towarzystwa Głuchoniemych "NADZIEJA"  we Lwowie.

Związek popularyzuje problematykę dotyczącą wad słuchu, środowiska ludzi niesłyszących, rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz prowadzi kursy języka migowego. Związek od 1959 wydaje roku miesięcznik "Świat Ciszy". Realizując zadania statutowe, Związek współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami wspomagającymi jego działalność. Jest członkiem Światowej Federacji Głuchych, zrzeszającej ponad 120 narodowych organizacji osób niesłyszących i praktycznie jedynym stowarzyszeniem niesłyszących w Polsce prowadzącym tak szeroką działalność opiekuńczą i rehabilitacyjną, której celem jest utrzymanie  tożsamości środowiska osób niesłyszących oraz pomoc w zakresie rozwiązywania ich problemów życiowych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100 000 członków i podopiecznych poprzez 16 oddziałów. 113 ośrodków rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących świadczy rocznie około 350 000 usług w zakresie  rehabilitacji indywidualnej, udzielając niesłyszącym porad i pomocy w załatwianiu spraw socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych i urzędowych. Zapewnia usługi tłumaczy języka migowego w urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia i innych.

Poprzez udział w partnerstwie Polski Związek Głuchych pragnie przyczynić się do uwzględniania potrzeb osób niesłyszących w zakresie dostępu do środków masowego przekazu tj. telewizja, Internet.

Strona internetowa Polskiego Związku Głuchych: www.pzg.org.pl (uruchomienie z końcem czerwca)

 

 

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w roku 1991 r., by działać na rzecz osób z głuchoślepotą, czyli jednoczesnym uszkodzeniem dwóch zmysłów – wzroku i słuchu. Korzenie Towarzystwa  sięgają początków lat 80. XX wieku, kiedy to grupa pracowników działu tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych podjęła działania zmierzające do określenia sytuacji osób głuchoniewidomych w Polsce. Odkryli, że bardzo potrzebna jest organizacja, która potrafiłaby je wspierać w sposób kompetentny i kompleksowy. Do dziś Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest jedyną organizacją wspierającą – w sposób całościowy – tę grupę w naszym kraju.

Przewodniczącym Towarzystwa jest Grzegorz Kozłowski.

Osoby dotknięte głuchoślepotą, w wyniku ograniczenia możliwości wzajemnego kompensowania tych zmysłów, napotykają w życiu na bardzo duże trudności (odmienne od spowodowanych samą tylko głuchotą lub samą ślepotą) szczególnie w poruszaniu się, dostępie do informacji i komunikowaniu się. Obecnie w rejestrze TPG jest około 2200 osób głuchoniewidomych. Szacuje się, iż w Polsce żyje około 7000 takich osób.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym działa na rzecz poprawy warunków ich życia oraz zwalczania wykluczenia społecznego tych osób przez organizowanie, świadczenie i rozwijanie pomocy na ich rzecz, w  tym rehabilitacji (komunikowanie się i poruszanie się w przestrzeni), działania aktywizacyjne (projekty PO KL „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy I i II”) i integracyjne, wsparcie i pomoc w sytuacjach życiowych. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jako jedyne szkoli i świadczy usługi wykwalifikowanych tłumaczy – przewodników, posługujących się m. in. alfabetem Lorma, czyli jednym ze sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych. Towarzystwo reprezentuje swoich członków wobec organów państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz innych instytucji.

Udział w Partnerstwie oznacza dla Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym działania na rzecz udostępnienia przekazu telewizyjnego dla osób głuchoniewidomych, które dzięki nowoczesnym technologiom mogą pokonywać bariery wynikające z ich niepełnosprawności – głuchoślepoty.

Strona internetowa Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym: www.tpg.org.pl

Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności