Głuchoniewidomi.


Bliskie są mi osoby głuchoniewidome, które żyją w naszym społeczeństwie. Ich codzienne funkcjonowanie w życiu społecznym oraz zawodowym, odbiega od życia osób pełnosprawnych. Ich największym problemem jest komunikowanie się oraz poruszanie w nowych miejscach. Bardzo podobała mi się akcja „Nie widzę problemu, nie słyszę sprzeciwu”. Towarzystwo Pomocy Głuchoniwidomym pozyskiwało środki finansowe, wspierające osoby głochoniwidome.

Statystyka.

W Polsce żyje około 7 tys. głuchoniewidomych.
Z czego 60 % stanowią mężczyźni, a 40 % to kobiety.
70 % głuchoniewidomych jest wieku ponad 60 lat.
20 % głuchoniewidomych w wieku produkcyjnym to osoby pracujące.

Przyczyny głuchoslepoty.

Najczęstszą przyczyną głuchoślepoty jest:

  • wada genetyczna,
  • wcześniactwo,
  • przebyte choroby w dzieciństwie (w tym genetyczne),
  • zmiany starcze w organizmie lub urazy.

Podział osób głuchoniewidomych.

Termin głuchoniewidomy jest nieprecyzyjny. Osoby dotknięte tą dolegliwością mogą mieć wadę wrodzoną lub nabytą. Z głuchślepotą wrodzoną mamy do czynienia u osób do 5 roku życia, które nie opanowały języka. Takiemu dziecku należy ułatwić poznawanie świata i zapewnić bezpieczeństwo. Profesjonalna opieka ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowanie w społeczeństwie i dorosłym życiu. Do głuchoślepoty nabytej kwalifikuje się osoby, u których dolegliwość wystąpiła po 5 roku życia, czyli po opanowaniu języka.

Osoby głuchoniewidome możemy podzielić także na cztery grupy:

  • słabosłyszące i niewidzące
  • słabowidzące i niesłyszące
  • bardzo słabosłyszących i bardzo słabowidzących
  • zupełnie niesłyszących i niewidzących.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – historia.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zostało założone w 1991 roku. Od 2005 roku TPG działało jako Organizacja Pożytku Publicznego. Głównym celem było wspieranie osób głuchoniewidomych. Pomoc obejmowała osoby dorosłe, młodzież oraz rodziców dzieci głuchoniewidomych. Osoby głuchoniewidome mają uszkodzony zarówno wzrok jak i słuch. TPG zrzeszało osoby głuchoniewidome wokół wolontariuszy, lekarzy oraz rehabilitantów.

Podczas Walnego Zebrania w dniu 28.09.2019 r. podjęto decyzję o likwidacji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.