Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - oficjalny serwis internetowy TPG

Ścieżka dostępu do aktualnie oglądanej strony

DiS » Dłonie i Słowo » Nr 4/2017 » Dlaczego chcemy szkolić z wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami

Boczny panel wyboru na stronie DiS Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

przycisk menu do numerów miesięcznika Dłonie i Słowa
przycisk menu do numerów Usłyszmy i zobaczmy
przycisk menu do archiwum Dłoni i Słów

Wyszukiwarka dla Głównego serwisu TPG

Dlaczego chcemy szkolić z wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami

Małgorzata Książek, wiceprzewodnicząca Zarządu TPG


Wersja wideo artykułu: Dlaczego chcemy szkolić z wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami

 
Tak postawione pytanie może dziwić. Odpowiedź narzuca się właściwie sama: ponieważ chcemy, aby w społeczności, w której żyją osoby z niepełnosprawnościami, rosła wiedza nie tylko na temat ich ograniczeń, lecz przede wszystkim na temat ich potrzeb. A także o tkwiących w tych osobach możliwościach, które mają szansę się ujawnić, jeśli w ich otoczeniu pojawią się odpowiednie dostosowania.
 
Taka filozofia jest spójna z Konwencją ONZ, ratyfikowaną przez Polskę w roku 2012, a także z definicją osoby głuchoniewidomej zawartą w statucie TPG. Osoba głuchoniewidoma to osoba, u której występuje jednocześnie uszkodzenie słuchu i wzroku, a sprzężenie to powoduje, że napotyka ona specyficzne trudności w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w komunikowaniu się, dostępie do informacji i przemieszczaniu się. Współwystępowanie dysfunkcji obu tych zmysłów uniemożliwia lub ogranicza kompensowanie uszkodzenia jednego z nich przez drugi i powoduje, że skutki uszkodzenia słuchu i uszkodzenia wzroku wzajemnie się potęgują – nie są więc sumą ograniczeń wynikających z każdego z nich oddzielnie. Definicja ta nie tylko wskazuje na utrudnienia, z którymi spotyka się osoba głuchoniewidoma, też lecz także uzmysławia, że optymalne funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej zależy od wsparcia, jakie otrzymuje od otoczenia.
Rodzi się więc pytanie: czy szeroko rozumiane otoczenie osób głuchoniewidomych (i w ogóle osób z niepełnosprawnościami) jest świadome swojej ogromnej roli w podnoszeniu jakości ich życia? Czy jest świadome tego, że poziom funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w dużym stopniu zależy od innych ludzi. Zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy, że jest odpowiedzialne za jakość życia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Tymczasem Konwencja ONZ nakłada na społeczeństwa krajów, które ją ratyfikowały, obowiązek aktywnego włączenia się w podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
I tu widzimy ogromne zadanie dla naszej organizacji: chcemy zmieniać świadomość społeczną, dostarczać niezbędnej wiedzy na temat istoty głuchoślepoty i wynikających z niej ograniczeń oraz w jaki sposób możemy te bariery wspólnie pokonywać. Zobowiązaliśmy się do tego podpisując Deklarację, przyjętą 25 października 2017 roku podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (treść Deklaracji można znaleźć na: www.tpg.org).
Wśród członków TPG są osoby głuchoniewidome świadome swoich potrzeb i praw, które będą nas wspierać w prowadzeniu szkoleń. W naszych szeregach jest też wielu specjalistów, którzy rozumieją problemy związane z głuchoślepotą i wiedzą, jak ważne jest kształtowanie nowych postaw społecznych, podnoszenie zasobu wiedzy i uświadamianie roli, jaką mogą odegrać zmiany w jakości usług czy w dostępie do informacji. Dzięki wspomaganiu osób z niepełnosprawnościami w ich codziennym życiu, umożliwiamy im realizowanie potrzeb, marzeń i celów; realizowanie samych siebie.
Jest jeszcze drugi, mniej misyjny, ale także istotny cel, dla którego warto ruszyć ze szkoleniami w ramach działalności odpłatnej, prowadzonej przez TPG. „Rzeczywistość projektowa”, w której jesteśmy, nie zapewnia organizacjom pozarządowym możliwości finansowania wszystkich bieżących potrzeb. Musimy mocniej stanąć na własnych nogach. To nie jest nowa myśl, ale dotychczas nie udało się jej zrealizować. Chcemy, aby najbliższe lata przyniosły na tym polu zmiany, bo to pozwoliłoby spokojniej kontynuować wyjątkową misję naszej organizacji, którą realizujemy już od ponad ćwierć wieku.
Zapraszamy wszystkich – zarówno specjalistów, jak i osoby głuchoniewidome – do współpracy i angażowania się w szkolenia.
Małgorzata Książek, wiceprzewodnicząca Zarządu TPG
Zdjęcie autora artykułu: Małgorzata Książek, wiceprzewodnicząca Zarządu TPG

Komentarze do wpisów


Obrazek przedstawiający hasło: TPG - Tu Przekraczamy Granice!

Informacje o nas

Projekt współfinansowany ze środków Pfron

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON - Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeden procent dla TPG

Obrazek przedstawiający KRS do przekazania 1% dla TPG

Ułatwienia dostępu do strony

Adresy e-mail redakcji i webmastera strony

Informacja o własności