Likwidator stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie przy ulicy Deotymy 41 o numerze NIP 525-15-70-654 i wpisie w KRS 00000109895 podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 1 Walnego Zebrania z dnia 28.09.2019 podjęto decyzję o likwidacji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Likwidatorem został powołany pan Piotr Celmer-Domański.

Postępowanie likwidacyjne trwa do momentu wykreślenia Stowarzyszenia z KRS.

Wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym do ich zgłaszania do dnia 30.09.2020 r. listownie na adres stowarzyszenia bądź mailowo na adres: likwidator@tpg.org.pl